ADMIN یکشنبه 1393/02/14 23:21 نظرات ()

یک نشانه بصری از فشار مبرد در حال تبخیر را نمایش میدهد.


نوشته از : گروه فنی شرکت مهندسی مهام صنعت تفتان 


وب سایت: www.mahamst.ir