ADMIN یکشنبه 1393/02/14 23:19 نظرات ()

میله سنسور جریان برگشتی، در مسیر برگشتی مایع خنک کننده قرار میگیرد.

توجه: این گزینه تنها در ابزارهای کنترلی LE و HE در دسترس است.


نوشته از : گروه فنی شرکت مهندسی مهام صنعت تفتان