ADMIN جمعه 1393/02/12 17:53 نظرات ()

سوپاپ کنارگذر (بای پس) گاز داغ، با تعدیل ظرفیت کمپرسور، مانع از کوتاه شدن سیکل زمانی کمپرسور میشود. هنگامی که این دریچه فعال میشود، سوپاپ باز شده و گاز داغ مبرد، دوباره به تبخیر کننده، همراه با جریان ورودی مبرد، تزریق میشود. این عمل ظرفیت موثر سیستم را کاهش میدهد. در واحدهایی که از کمپرسور حلزونی دیجیتال استفاده میکنند، بیباری داخلی، با استفاده از ذخیره انرژی در صفحات حلزونی کمپرسور انجام میشود.


نکته:

در کمپرسورهای حلزونی دیجیتال استفاده نمی شود.

نوشته از : گروه فنی شرکت مهندسی مهام صنعت تفتان