ADMIN پنجشنبه 1395/01/19 06:30 نظرات ()
كمپرسورهای مارپیچی تشكیل شده از بدنه , دارای شیارهائی اســت كه در دو رتــور با تیغه های دنده ای مار پیچی قرار گرفته اند. رتور هادی با الكتروموتور متصل است و دارای دندانه برآمده پهن  می باشد .