ADMIN دوشنبه 1393/09/17 15:47 نظرات ()

ابزربر:

محلول واسطه (غلظت متوسط لیتیوم بروماید ) بر روی سطح لوله هایابزربر از طریق نازلهای ویژه ای پاشیده می شود و بخار مبرد آب مقطررا که در اواپراتور ایجاد گردیده، به طور دائم جذب می نماید . در اینصورت ایجاد بخار و افزایش آن باعث افزایش فشار و شکستن وکیومنخواهد شد. بدین ترتیب محلول غلظت متوسط لیتیوم بروماید ورودی به ابزربر رقیق تر شده و در ته مخزن پائینی جمع می گردد وتوسط آب سرد برج که در داخل لوله های ابزربر جریان دارد به خارج از چیلر منتقل می گردد.


اطلاعات بیشتر چیلر جذبی و سایر چیلرها در وب سایت ما، لطفا مشاهده فرمایید.

http://mahamst.ir/%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85.htm

با تشکر